• HAN-MECH
  • 아이템
  • 머신비전
  • Camera
머신 비전

한맥콘트롤즈㈜는 하이크로봇 및 유수의 머신 비전 H/W 개발 업체와의 긴밀한 기술 제휴로
최고의 제품을 최상의 서비스로 제공 드리고 있습니다.

Classification
Shutter
Interface
Mount
Color
Model
Classification
Resolution
Shutter
Rate
Interface
Mount
Color
MV-CS060-10GM/GC Area 3072x2048 Rolling 19.1 GigE C Mono/Color
MV-CS050-10GM/GC Area 2448x2048 Global 24.2 GigE C Mono/Color
MV-CS016-10GM/GC Area 1440x1080 Global 65.2 GigE C Mono/Color
MV-CS004-10GM/GC Area 720x540 Global 125.2 GigE C Mono/Color
MV-CE200-11GM Area 5472x3648 Rolling 5.9 GigE C Mono
MV-CE200-10GM/GC Area 5472x3648 Rolling 5.9 GigE C Mono/Color
MV-CE120-10GM/GC Area 4024x3036 Rolling 9.6 GigE C Mono/Color
MV-CE100-31GM Area 3840x2748 Rolling 11.2 GigE C Mono
MV-CE100-30GM/GC Area 3840x2748 Rolling 7 GigE C Mono/Color
MV-CE050-31GM/GC Area 2592x1944 Rolling 24 GigE C Mono/Color