• HAN-MECH
  • 아이템
  • 머신비전
  • Camera
머신 비전

한맥콘트롤즈㈜는 하이크로봇 및 유수의 머신 비전 H/W 개발 업체와의 긴밀한 기술 제휴로
최고의 제품을 최상의 서비스로 제공 드리고 있습니다.

Classification
Shutter
Interface
Mount
Color
Model
Classification
Resolution
Shutter
Rate
Interface
Mount
Color
MV-CE013-80UM Area 1280x1024 Global 148 USB3.0 C Mono
MV-CE013-50UM/UC Area 1280x960 Global 30 USB3.0 C Mono/Color
MV-CA060-11GM Area 3072x2048 Rolling 17 GigE C Mono
MV-CA060-10GM/GC Area 3072x2048 Rolling 17 GigE C Mono/Color
MV-CA050-20GN Area 2592x2048 Global 22 GigE C
MV-CA050-20GM/GC Area 2592x2048 Global 22 GigE C Mono/Color
MV-CA050-10GM/GC Area 2448x2048 Global 23.5 GigE C Mono/Color
MV-CA032-10GM/GC Area 2048x1536 Global 37.5 GigE C Mono/Color
MV-CA023-10GM/GC Area 1920x1200 Global 41 GigE C Mono/Color
MV-CA020-20GM/GC Area 1920x1200 Global 52.7 GigE C Mono/Color