• HAN-MECH
  • 아이템
  • 머신비전
  • Camera
머신 비전

한맥콘트롤즈㈜는 하이크로봇 및 유수의 머신 비전 H/W 개발 업체와의 긴밀한 기술 제휴로
최고의 제품을 최상의 서비스로 제공 드리고 있습니다.

Classification
Shutter
Interface
Mount
Color
Model
Classification
Resolution
Shutter
Rate
Interface
Mount
Color
MV-CA020-10GM/GC Area 1624x1240 Global 60 GigE C Mono/Color
MV-CA017-10GM Area 1608x1104 Global 68.5 GigE C Mono
MV-CA016-10GM/GC Area 1440x1080 Global 78.2 GigE C Mono/Color
MV-CA013-20GN Area 1280x1024 Global 90 GigE C
MV-CA013-20GM/GC Area 1280x1024 Global 90 GigE C Mono/Color
MV-CA005-20GM/GC Area 808x608 Global 116 GigE C Mono/Color
MV-CA004-10GM/GC Area 720x540 Global 312.9 GigE C Mono/Color
MV-CA003-50GM/GC Area 640x480 Global 200 GigE C Mono/Color
MV-CA003-20GM/GC Area 672x512 Global 344 GigE C Mono/Color
MV-CA050-20UM/UC Area 2592x2048 Global 71.8 USB3.0 C Mono/Color