• HAN-MECH
  • 아이템
  • 머신비전
  • Camera
머신 비전

한맥콘트롤즈㈜는 하이크로봇 및 유수의 머신 비전 H/W 개발 업체와의 긴밀한 기술 제휴로
최고의 제품을 최상의 서비스로 제공 드리고 있습니다.

Classification
Shutter
Interface
Mount
Color
Model
Classification
Resolution
Shutter
Rate
Interface
Mount
Color
MV-CH250-90GM Area 5120x5120 Global 4.5 GigE C Mono
MV-CH250-21GM/GC Area 5120x5120 Global 4.64 GigE F/ETC Mono/Color
MV-CH120-10GM/GC Area 4096x3000 Global 9.4 GigE C Mono/Color
MV-CH089-10GM/GC Area 4096x2160 Global 13 GigE C Mono/Color
MV-CH080-60GM/GC Area 3296x2472 Global 14 GigE ETC Mono/Color
MV-CH120-10UM/UC Area 4096x3000 Global 23.1 USB3.0 C Mono/Color
MV-CH089-10UM/UC Area 4096x2160 Global 32 USB3.0 C Mono/Color
MV-CH050-10UM/UC Area 2448x2048 Global 74 USB3.0 C Mono/Color
MV-CH250-21TM Area 5120x5120 Global 40 GigE F/ETC Mono
MV-CH250-20TC Area 5120x5120 Global 40 GigE F/ETC Color