• HAN-MECH
  • 아이템
  • 머신비전
  • Camera
머신 비전

한맥콘트롤즈㈜는 하이크로봇 및 유수의 머신 비전 H/W 개발 업체와의 긴밀한 기술 제휴로
최고의 제품을 최상의 서비스로 제공 드리고 있습니다.

Classification
Shutter
Interface
Mount
Color
Model
Classification
Resolution
Shutter
Rate
Interface
Mount
Color
MVGL-AC307-017RGM Area 3072x2048 Global 17 GigE C Mono
MVGL-AC245-024GGM Area 2448 x 2048 Global 23.5 GigE C Mono
MVGL-AC205-038GGM Area 2048x1536 Global 37.5 GigE C Mono
MVGL-AC128-090GGM Area 1280x1024 Global 90 GigE C Mono
MVGL-AC072-313GGM Area 720x540 Global 312.9 GigE C Mono
MV-CL086-90CC Line 8192x6 34 CameraLink F/ETC Color
MV-CL084-90CM Line 8192x4 80 CameraLink F/ETC Mono
MV-CL042-70CC Line 4096x2 40 CameraLink C/F/ETC Color
MV-CL041-70CM Line 4096x1 100 CameraLink C/F/ETC Mono
MV-CL084-90GM Line 8192x4 13 GigE F/ETC Mono