• HAN-MECH
  • 아이템
  • 머신비전
  • Camera
머신 비전

한맥콘트롤즈㈜는 하이크로봇 및 유수의 머신 비전 H/W 개발 업체와의 긴밀한 기술 제휴로
최고의 제품을 최상의 서비스로 제공 드리고 있습니다.

Classification
Shutter
Interface
Mount
Color
Model
Classification
Resolution
Shutter
Rate
Interface
Mount
Color
MV-CH050-10CM Area 2432x2048 Global 140 CameraLink C Mono
MV-CH1510-11XM Area 14208x10640 Rolling 6.2 CoaXPress ETC Mono
MV-CH1510-10XM/C Area 14208x10640 Rolling 6.2 CoaXPress ETC Mono/Color
MV-CH650-90XM Area 9216x7000 Global 31.5 CoaXPress F/ETC Mono
MV-CH430-90XM Area 7904x5432 Global 16.35 CoaXPress F/ETC Mono
MV-CH310-10XM Area 6464x4852 Global 17.9 CoaXPress F/ETC
MVGL-AC547-006RGM Area 5472x3648 Rolling 5.9 GigE C Mono
MVGL-AC410-013GGM Area 4096x2160 Global 13 GigE C Mono
MVGL-AC402-010RGM Area 4024x3036 Rolling 9.6 GigE C Mono
MVGL-AC384-011RGM Area 3840x2748 Rolling 11.2 GigE C Mono